Anunturi - Portalul Comunei Apateu

Go to content

Main menu:

Anunturi

ANUNȚURI
 
ANUNŢ
 
      Primăria comunei Apateu organizează în data de 25.05.2017 la sediul Primăriei comunei Apateu, orele 10, examen de promovare în grade profesionale/trepte profesionle/într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarul comunei Apateu/Consiliului Local al comunei Apateu
 
Examenul se va desfășura în două etape:
 
-       Proba scrisă
 
-       Interviu si/sau proba practică
 
Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
 
          Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu :
 
- copie dupa adeverinta eliberata care sa ateste vechimea in gradul/treapta profesională din care avanseaza ;
 
- copii dupa rapoartele de evaluare din ultimii 3 ani ;
 
- cerere înscriere promovare, care se pune la dispozitie prin secretariatul comisiei de concurs.
 
           Bibliografia de examen pentru promovarea în grad profesional a personalului contractual este următoarea:
 
1.    Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată;   
 
2.    Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 
3.    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 
4.    OUG 34/2006 privind achizițiile publice
 
Bibliografia de examen pentru promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior a personalului contractual este următoarea:
 
1.    Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată;   
 
2.    Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 
3.    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 
4.    Legea nr. 82/1991 a Contabilității
 
5.    Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
 
Bibliografia de examen pentru promovarea în trepte profesionale a personalului contractual este următoarea:
 
1.    Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată;   
 
2.    Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la sediul Primăriei comunei Apateu, responsabil resurse umane.
 
 
Primar
 
economist Bondor Aurel
 
 
ANUNȚ
Comuna Apateu (str. Principală nr. 364, tel./fax: 0257-327301/0257-327022, site: www.apateu.ro) organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa  I, grad profesional debutant stabilită în Compartimentul urbanism, agricol și cadastru din cadrul aparatului de specialitate al comunei Apateu;
1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 20 zile calendaristice de la data publicarii în Monitorul Oficial partea a III-a, un ziar de largă circulaţie şi pe pagina de internet a primăriei, (www.apateu.ro);
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 25.05.2017, ora 11 sala de ședințe a Primăriei comunei Apateu.
Data, ora şi locul organizării probei interviu: 27.05.2017, ora 11 sala de ședințe a Primăriei comunei Apateu.
3. Condiţiile de participare la concurs:
3.1. Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice;
3.3. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în domeniul agricol;
3.4. Vechime în specialitatea studiilor: -;
4. Bibliografia de concurs este următoarea:
-     Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-     Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-     Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-     Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificările și completările ulterioare;
-     Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol; actualizată;
-     ORDIN nr.3.727 din 25 iunie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, actualizată;
-     Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată;
-     Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;
-     Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, actualizată;
-     Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
-     Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
-     H.G.R. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor precum stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietat, precum si punerea in posesie a proprietarilor;
Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs şi va conţine:
a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs);
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
PRIMAR
Ec. Bondor Aurel
Nr. ……./ 12.12.2016
ANUNȚ
I.    Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Apateu, cu sediul în Apateu, număr 364, organizează concurs în vederea ocupări pe perioadă determinată a unui post contractual, REFERENT DEBUTANT – Compartiment Situații de urgență, gospodărire, întreținere, reparații, pază din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Apateu,
    
II.  Conform  art. 6 al Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul comisiei de concurs în termen de 5 zile de la data publicării  anunţului în Monitorul Oficial al României.
Dosarul va conţine următoarele documente:
   a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
   e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
   g) curriculum vitae;
   (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
   (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
   (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea
Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs
III.A. Condiţii generale de participare la concurs:
        Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
B. Condiţii de participare specifice:  Studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat,
IV. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Apateu  în data de:
1.    28.12.2016, ora 10.00 – proba scrisă
2.    30.12.2016, ora 10.00 – interviul;
 • rezultatul de la proba scrisă se afișează în termen de 2 ore de la     susținerea probei;
 • rezultatul la interviu se afișează în termne de 2 ore de la     susținerea probei;
 • contestațiile se depun în termen de o zi lucrătoare de la data     afișării rezultatelor;
 • soluționarea contestațiilor se va face în maxim de o zi lucrătoare     de la expirarea termenului de depunere a contestației .
 • rezultatele finale se afișează în maxim o zi lucrătoare de la     soluționarea contestațiilor.
VI- Bibliografia
 1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică     locală;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită     din autoritățile publice;
 3. Legea 53/2003 privind Codul muncii;
 4. H.G. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului     privind portul, descrierea, condițiile de acordare și folosire a     uniformei, echipamentului de protecție și însemnelor distinctive ale     personalului serviciilor pentru situații de urgență;
 5. Ordinul 160/2007 pentru aprobarea     Regulamentului de Planificare , organizare, desfășurare și finalizare a     activității de prevenire a situațiilor de urgență pentru serviciile     prestate de serviciile voluntare pentru situații de urgență;
 6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva     incendiilor;
 7. Ordinul 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor     de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare     pentru situații de urgență;
 8. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de     management al situațiilor de urgență;
 9. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;
 10. HG. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului     personalului din serviiile de urgență voluntare;
      Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Apateu, nr. 364, Județul Arad, telefon 0257/ 327301.
        Menţionăm că publicarea anunțului a fost făcută în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în data de 12.12.2016
Primar
economist Bondor Aurel

Comuna Apateu-Judeţul Arad
www.apateu.ro/primariaapateu@rdslink.ro/primaria_apateu@apateu.ro
ROMÂNIA Judeţul Arad Comuna Apateu nr.364 Cod poştal 317010
Tel/Fax 0257-327301;0257-327022 Mobil: 0722373416
 
Nr. 3019/30.09.2016
 
ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
 
 
Unitatea administrativ-teritorială…………APATEU………………………………….., din județul……ARAD…….anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr1, 2, 3………………………………, începând cu data de…04.10.2016…, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul…Primăriei Comunei Apateu , conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
            Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
 
 
 
PRIMAR
Bondor Aurel
Semnătură,
ștampilă
 
 
 
Notă: Anunțul trebuie publicat cu 5 zile înaintea publicării documentelor tehnice într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administraţiei publice locale, precum şi pe cea a Agenţiei Naţionale)
 
 

Nr.  2511 / 18.08.2016
ANUNȚ

           Primăria comunei Apateu (str. Principală nr. 364, tel./fax: 0257-327301/0257-327022, site: www.apateu.ro) organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuţie, vacante la: Compartimentul Contabilitate, buget, finanțe, impozite, taxe locale, promotor local: referent, clasa  III, grad profesional asistent (1 post), perioadă determinată;

1.    Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
2.    Condiţiile de desfăşurare a concursului:
     -    Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: Termenul limită de depunere a dosarului va fi de 8 zile calendaristice de la data publicarii în Monitorul Oficial partea a III-a, un ziar de largă circulaţie şi pe pagina de internet a primăriei, (www.apateu.ro).
-       Data, ora şi locul organizării probei scrise: 29.08.2016, ora 10, sala de ședințe a Primăriei comunei Apateu.
-       Data, ora şi locul organizării probei interviu: 31.08.2016, ora 10, sala de ședințe a Primăriei comunei Apateu.
3. Condiţiile de participare la concurs:
3.1. Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.2. Condiţii specifice de participare: abilități de comunicare și muncă în echipă, capacitatea de analiză și sinteză, gândire logică, seriozitate și corectitudine, profil moral corespunzător funcției, conduită profesională corespunzătoare;
- Studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- Vechime în specialitatea studiilor: 6 luni ;
- Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel minim.
4. Bibliografia de concurs este următoarea:
ü  Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
ü  Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
ü  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
ü  Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, Taxele și impozitele locale, cu modificările ulterioare;
ü  Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, Taxele și impozitele locale, cu modificările ulterioare.
Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs şi va conţine:
a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs);
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
 
PRIMAR
Ec. Bondor Aurel

Nr. 2377/ 05.08.2016
ANUNȚ

Primăria comunei Apateu (str. Principală nr. 364, tel./fax: 0257-327301/0257-327022, site: www.apateu.ro) organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de referent, clasa  III, grad profesional asistent stabilită în Compartimentul Contabilitate, buget, finanțe, impozite, taxe locale, promotor local din cadrul aparatului de specialitate al comunei Apateu;
1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de 5 zile calendaristice de la data publicarii în Monitorul Oficial partea a III-a, un ziar de largă circulaţie şi pe pagina de internet a primăriei, (www.apateu.ro);
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 16.08.2016, ora 10, sala de ședințe a Primăriei comunei Apateu.
Data, ora şi locul organizării probei interviu: 18.08.2016, ora 10, sala de ședințe a Primăriei comunei Apateu.
3. Condiţiile de participare la concurs:
3.1. Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice;
3.3. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
3.4. Vechime în specialitatea studiilor: 6 luni;
3.5. Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel minim,
3.6. Condiţii de participare specifice: -
4. Bibliografia de concurs este următoarea:
·      Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
·      Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
·      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
·      Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, Taxele și impozitele locale, cu modificările ulterioare;
·      Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, Taxele și impozitele locale, cu modificările ulterioare.
Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs şi va conţine:
a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs);
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
 
PRIMAR
Ec. Bondor Aurel
Nr.1907 / 22.06.2016
 
ANUNȚ
 
Primăria comunei Apateu, cu sediul în Apateu, număr 364, județul Arad din motive obiective anulează procedura de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, de CONSILIER DEBUTANT– Compartiment AGRICOL ȘI CADASTRU din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Apateu.
   
Primăria Comunei Apateu, Județul Arad, va organiza si desfașura în perioada urmatoare alt concurs pentru ocuparea postului vacant mai sus mentionat.
 
Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Apateu, nr.364, Județul Arad, telefon 0257/ 327301.
 
 
 
Primar
 
economist Bondor Aurel

Comuna Apateu
Localitatea Apateu , nr. 364
Nr. 1414 / 18.05.2016
ANUNȚ CONCURS
                         Primăria comunei Apateu, cu sediul în comuna Apateu, număr 364, în baza:
-      dispoziției nr. 49/11.05.2016 a Primarului comunei Apateu;
-      art. 38, alin. (1) lit. b din Hotărârea Guvernului României nr. 286/2011, ” în cazul în care din motive obiective nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului: b) se reia procedura de organizare și desfășurare a acestuia daca amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a); art.39 alin. (2) ”în situația în care, la reluarea procedurii de concurs prevăzute la art. 37, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidații au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută la art. 40 alin.(1);
-      Nerespectarea tuturor procedurilor legale cu privire la organizarea și desfășurarea concursului:
I.            Reia procedura de organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupări pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, de CONSILIER DEBUTANT– Compartiment AGRICOL ȘI CADASTRU din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Apateu.
       
II.  Conform  art. 6 al Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
    (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile de la data afişării/publicării  anunţului, respectiv 02.06.2016; ora 10.00
III. Condiţii generale de participare la concurs:
         Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii de participare specifice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă  
IV. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Apateu  în data de:
1.    09.06.2016, ora 10.00 – proba scrisă
2.    13.06.2016, ora 10.00 – interviul;
VI- Bibliografia
 • Legea nr. 215/2001 privind administrarea publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • Hotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol  pentru perioada 2015-2019
 • ORDIN 734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a  registrului agricol pentru perioada 2015-2019
 • LEGE Nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
 • Legea nr.17 /2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare  a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica  si privata a statului cu destinatie agricola  si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
 • Ordinul nr 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I  din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor  comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si  privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
 • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;
 • Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii si justiţiei, precum si unele masuri adiacente
 • H.G.R. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor precum stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietat, precum si punerea in posesie a proprietarilor;     
VII  - Calendarul de desfășurare a concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 02.06.2016: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09.06.2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 13.06.2016, ora 10.00 – interviul ;
 • rezultatul de la proba scrisă se afișează în termen de 2 ore de la susținerea probei;
 • rezultatul la interviu se afișează în termne de 2 ore de la susținerea probei;
 • contestațiile se depun în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor;
 • soluționarea contestațiilor se va face în maxim de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației .
 • rezultatele finale se afișează în maxim o zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia stabilita se afişează și la sediul instituţiei şi pe site-ul www.apateu.ro.
     Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Apateu, nr. 364, Județul Arad, telefon 0257/ 327301
         Menţionăm că publicarea anunțului a fost făcută în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în data de 18.05.2016
 
 
Primar
 
economist Bondor Aurel
ANUNȚ 1

           Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria comunei Apateu, cu sediul în Apateu, număr 364, organizează concurs în vederea ocupări pe perioadă nedeterminată a a unui post contractual, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Apateu, descris astfel :
 
I.  1. Un post de CONSILIER DEBUTANT– Compartiment AGRICOL ȘI CADASTRU ;
 
II.  Conform  art. 6 al Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
    (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile de la data afişării/publicării  anunţului, respectiv 05.05.2016; ora 10.00
 
 
 
 
III. Condiţii generale de participare la concurs:
         Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii de participare specifice:
Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă  
IV. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Apateu  în data de:
1.    13.05.2016, ora 10.00 – proba scrisă
2.    17.05.2016, ora 10.00 – interviul;
 
VI- Bibliografia
 • Legea nr. 215/2001 privind administrarea publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului României nr. 28/2008 privind registrul agricol
 • Hotărârea nr. 218/2015 privind registrul agricol  pentru perioada 2015-2019
 • ORDIN 734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a  registrului agricol pentru perioada 2015-2019
 • LEGE Nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
 • Legea nr.17 /2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare  a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica  si privata a statului cu destinatie agricola  si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
 • Ordinul nr 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I  din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor  comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si  privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului
 • Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 • Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;
 • Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietăţii si justiţiei, precum si unele masuri adiacente
 • H.G.R. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile si funcţionarea comisiilor precum stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietat, precum si punerea in posesie a proprietarilor;     
VII  - Calendarul de desfășurare a concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 05.05.2016: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 13.05.2016, ora 10:00: proba scrisă;
 • 17.00.2016, ora 14.00 – interviul ;
 • rezultatul de la proba scrisă se afișează în termen de 2 ore de la susținerea probei;
 • rezultatul la interviu se afișează în termne de 2 ore de la susținerea probei;
 • contestațiile se depun în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor;
 • soluționarea contestațiilor se va face în maxim de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației .
 • rezultatele finale se afișează în maxim o zi lucrătoare de la soluționarea contestațiilor.
Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia stabilita se afişează și la sediul instituţiei şi pe site-ul www.apateu.ro.
     Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Apateu, nr. 364, Județul Arad, telefon 0257/ 327301
 
         Menţionăm că publicarea anunțului a fost făcută în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în data de 20.04.2016
 
 
Primar
 
economist Bondor Aurel


Nr.1085/ 15.04.2016
ANUNȚ 2

Primăria comunei Apateu (str. Principală nr. 364, tel./fax: 0257-327301/0257-327022, site: www.apateu.ro) organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante la: Compartimentul Contabilitate, buget, finanțe, impozite, taxe locale, promotor local: EXPERT, clasa a I, grad profesional debutant (1 post), INSPECTOR, clasa a I, grad profesional debutant (1 post);
1. Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.
2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
Data, ora şi locul organizării probei scrise: 23.05.2016, ora 10, sala de ședințe a Primăriei comunei Apateu.
Data, ora şi locul organizării probei interviu: 25.05.2016, ora 10, sala de ședințe a Primăriei comunei Apateu.
3. Condiţiile de participare la concurs:
3.1. Condiţii generale menţionate la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.2. Condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferente funcţiei publice;
3.3. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă - studii economice: inspector, clasa a I, grad profesional debutant (1 post), expert, clasa a I, grad profesional debutant (1 post);
3.4. Vechime în specialitatea studiilor: - ;
3.5. Cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.
3.6. Condiţii de participare specifice: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă  
4. Bibliografia de concurs este următoarea:
 1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 10. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 11. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 12. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
 13. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare;
 14. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare.
 
Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs şi va conţine:
a) formularul de înscriere (se obţine de la secretariatul comisiei de concurs);
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
 
 
PRIMAR
Ec. Bondor Aurel
ANUNŢ ÎNCHIRIERE SPAŢIU
1.       Informaţii generale privind locatorul:
 Denumirea: PRIMĂRIA COMUNEI APATEU
 Codul fiscal:3519372
 Adresa: com. Apateu , loc. Apateu , nr. 364, cod poştal 317010, jud. Arad
 Numărul de tel./fax: 0257327301
 Adresa de e-mail a persoanei de contact : marius_cst@yahoo.com
          2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
                Spaţiul a  funcţionat ca şi farmacie şi este situat la adresa Apateu , nr.324 în suprafaţă de 61 mp.Spaţiul va fi închiriat în vederea deschiderii unei farmacii .
                3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
                3.1. Documentaţia de atribuire poate fi obţinută direct de la sediul locatorului  de  luni- vineri , între orele 08-16. 
                3.2. Documentaţia poate fi obţinută din cadrul compartimentului de achiziţii publice , persoană de contact Costea Marius , referent de specialitate.  
                3.3. Costul unui exemplar din documentaţie este de 100 lei , sumă ce va fi plătită la casieria locatorului , solicitanţi vor plăti şi o taxa de participare la licitaţie în sumă de 500 de lei.
                3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor:12.05.2016.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.05.2016,ora 1000.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: PRIMĂRIA COMUNEI APATEU , LOC. APATEU , NR. 364 , JUD. ARAD, COD POŞTAL 317010.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare -1 –Original , 1- Copie .
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.05.2016 , ora 11 , sala de şedinţe a Consiliului Local Apateu, loc. Apateu , nr.364.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionare a lor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Arad, secţia Contecios Administrativ , Arad, Bd.Vasile Milea , nr.2-4 , cod poştal 310131, telefon 0257 228908 , fax 0257 251700 , e-mail : rfloruti@just.ro . 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:21.04.2016 .
                Vă mulțumim anticipat pentru publicare.

Back to content | Back to main menu